درباره تصميم گيري

درباره تصميم گيري

در تصميم گيري مي توانيد تصميم ها را گير بيندازيد ، يعني تصميم « گيري » كنيد. تصميماتي گرفته شده وجود دارد كه تنها لازم است آن ها را صيد كنيد. يا آن كه تصميمات را بسازيد و تصميم سازي كنيد . در شرايطي بهتر است تا جهان ، زندگي و سرنوشت براي تان تصميم بگيرد و شما صرفاً تصميمات  را بيابيد و اين تصميم يابي است . و گاهي لازم است خودِ موضوعات ، تصميم را اعلام نمايند كه آن تصميم بيني است … اما در اغلب مواقع مردم دچار تصميم داري هستند. از پيش تصميم خود را گرفته اند و قضاوت خود را كرده اند گويي از همه چيز با خبرند و اسرار را در نگاه خود دارند .تصميماتي كه اكثراً مي گيرند غالباً‌ سطحي ، عجولانه و هيجان زده است و تهي از آگاهي لازم و كافيست. بنابراين به نتايجي آشفته و ناهماهنگ و عمدتاً مخرب منجر مي شود. (1 )

گاهي با ايده هاي كم و بيش روشني برخورد مي كنيد و مي ماند بررسي و انتخاب يك ايده ، ولي گاهي لازم است تو ايده ها را بياوري و چيزي در معرض ديد تو نيست . كه اين ها از دو مسير مي روند . ( 2 )

در روند انتخاب مراقب خوش بيني و بدبيي و توهم بيني باشيد و از وجود عنصر واقع بيني در سراسر روند آن اطمينان حاصل كنيد. ( 3 )

در اكثر موارد يك تصميم بزرگ از بسياري از تصميمات كوچك خوب تر است اما در مواردي لازم است يك تصميم بزرگ را از طريق تصميمات كوچك تر اتخاذ نمود و در مواقعي تصميم نگرفتن ، خود بهترين تصميم ممكن است چون نيازي كه پاسخ اش تصميم گيري است داراي پاسخ هاي ديگري نيز مي تواند باشد . پس تا شرايط تصميم گيري و قضاوت فراهم نشده به آن اقدام نكنيد و نيز اگر ضرورتي در آن نيست ، صرف نظر كنيد.  ( 4 )

ابتدا بر پايه ي محكمات و مسلّمات ، و آنچه كاملاً‌آشكار است انتخاب كن و سپس بر مبناي اسرار ، و آنچه ناآشكار است و نيمه آشكار ، اين روش خردمندانه زيستن در زمين است . ( 5 )

امور از انواع گوناگون اند. بنابراين براي موضع گيري متناسب ، بايد با هر دسته از امور همجنس ، به نوعي برخورد كرد و از همين است كه ضرورت شيوه هاي گوناگون انتخاب بوجود مي آيد .  ( 6 )

براي انتخاب هماهنگ گاهي تفكر لازم است آن هم به شيوه هاي متناسب با موضوع و شرايط . گاهي به سكوت رفتن راه گشاست و گاه مراجعه به رؤيا ها . زماني تنها قلب است كه مي تواند پاسخ ات را دهد و ايمانت تو را مي رهاند و زمان ديگر از راه هاي ديگر .

اما بايد كار را از جايي شروع كرد و آنجاي مطمئن و امن و ايمن ، ايمان است كه آمين روح الامين و ام الامر به آنست …

و بعد از ايمان و تكيه به قلب ، به نور عقل و آن روشنايي كه در ذهن مي آيد ، انتخاب كنيد. پس بر خلاف قلب و ايمان تان كه بر خلاف روح است تصميم نگيريد و قضاوت نكنيد.

برگرفته ازنشریه هنر زندگی متعالی ، شماره اول