تفكر ظاهرگرا و باطن گرا XZY

تفكر ظاهرگرا و باطن گرا XZY

 

 

تفكر متعالى شامل دو جريان باطن‏گرا و ظاهرگراست كه از تلفيق اين دو، تفكرمتعالى حاصل مى ‏شود. جريان ظاهرگرا براساس واقعيتهاى محسوس و قابل تشخيص حركت مى‏ كند در حاليكه اتكاء اصلى تفكر باطن‏گرا بر اسرار و ناشناخته‏ ها مى ‏باشد. منطقى است كه براى حل مسائل ظاهرى لازم است از تفكر ظاهرگرا و براى حل مسائل باطنى از تفكر باطن‏ گرا استفاده شود. اما در صورتى كه بخواهيم الزاماً به بهترين شيوه ممكن عمل نماييم می بايست اين دو جريان را توأماً بكار ببريم كه اصطلاحاً روش Z خوانده مى‏ شود. از تفكر متعالى با عنوانxyZ)ايكس واى ضد( هم نام برده شده كه در آن،  xنماد جريان اسرارگرا، y نماد واقعيت‏ گرايى و Z  به معنى كليت تفكر متعالى (نقطه توافق و تعادل ظاهر و باطن، در بردارنده و كامل‏ كننده هر دو) مى ‏باشد. طرز صحيح نوشتن اين تركيب xZy است. در اينجا به مقايسه اين دو جريان فكرى می پردازيم.

 تفكر باطن گرا

1 – سعى در مفهوم‏ يابى و برخورد با اسرار دارد.

 2- كاهش جريان فكر و افزايش حيرت و سكوت و خاموشى

 3- سعى در افزايش تماس با مجهولات

 4- معنى‏گرا و فرمول‏ شكن

 5- مايل به چيستى و كيستى

 6- بيشتر فردى و اختصاصى است تا اجتماعى

 7- به نيازهاى معنوى-مادى انسان توجه مى ‏كند.

 8- تا حد زيادى نامشخص، کم‏ قاعده، پيش‏بينى‏ ناپذير و ابهام‏ پذير

 9- كاهش نظم و ايمنى ظاهرى و كاذب

 10- پيچيده است و به پيچيدگى گرايش دارد.

 11- به آنچه كه نمى‏ داند (اما مى‏ داند كه هست) اتكا دارد.

 – …

تفكر ظاهرگرا

1- براى دانستن بيشتر و حذف مجهولات تلاش مى‏ كند.

 2- افزايش جريان فكر و گفتگوى درونى

 3- سعى در كاهش ناشناخته‏ ها و ندانسته‏ ها

 4- ساختارگرا و فرمول‏ ساز

 5- علاقمند به چه چيزى و چگونه

 6- بيشتر در ارتباط با اجتماع و زندگى اجتماعى انسان است.

 7- پاسخگوى نيازهاى مادى-معنوى انسان است.

 8- تا حد زيادى مشخص، تعريف شده، قاعده‏ مند، پيش‏بينى‏ پذير و كم‏ ابهام.

 9- افزايش نظم و ايمنى ظاهرى و كاذب

 10- ساده است و براى ساده‏ تر شدن تلاش مى‏ كند.

 11- به آنچه مى‏ داند (و در دسترس است) تكيه دارد.

-…

برگرفته از کتاب آمین- جلد سوم

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s